पृष्ठसभ निर्यात करी

Jump to navigation Jump to search

अहाँ पाठ आ कोनो पन्ना/ वा पन्ना-सभक सम्पादन इतिहासकेँ दोसर ठाम कोनो एक्स.एम.एल. संचिकामे लपेट कऽ पठा सकै छी। ई कोनो दोसर विकीमे मीडियाविकीक प्रयोग कऽ import page द्वारा आयात कएल जा सकैए।

पन्ना सभक निर्यात लेल, नीचाँक पाठ बक्शामे शीर्षक सभ भरू, प्रति पाँती एक शीर्षक, आ चुनू जे अहाँ अखुनका आ पहिलुका सभटा संशोधन राखऽ चाहै छी, पन्ना इतिहास पाँतीक संग, आकि अखुनका संशोधन पछिला सम्पादनक सूचनाक संग।

बादबला स्थितिमे अहाँ एकटा लागिक प्रयोग कऽ सकै छी, जेना "सम्मुख पन्ना" पन्ना लेल विशेष:निर्यात/सम्मुख पन्ना