आज्ञा गल्ती

Jump to navigation Jump to search

अहाँक अनुमति नै अछि make and remove global blocks लेल, एकर लेल कारणसँ:

अहाँक आग्रह केल क्रियाक करबाक अनुमति नै अछि।